Add Line Flowflex.

คุณรู้หรือไม่ ชุดตรวจ ATK แต่ละยี่ห้อ ประสิทธิภาพในการตรวจไม่เท่ากัน 
บางยี่ห้อมีประสิทธิภาพในการตรวจพบเชื้อได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นถึง 10 เท่า

ประสิทธิภาพชุดตรวจ ATK ที่มีวางขายในไทย ในการตรวจหา “โอมิครอน”

สวิตเซอร์แลนด์ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจจับ “โอมิครอน” ของชุดตรวจ ATK 7 ยี่ห้อ พบ 6 ยี่ห้อ อย. รับรองและวางขายในไทย
ทีมวิจัยได้ทำการทดสอบความไว (Sensitivity) ในการตรวจจับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ กับชุดตรวจ ATK จำนวน 7 ยี่ห้อ โดยนำมาทดสอบกับ อัลฟา เบตา แกมมา เดลตา และโอมิครอน อันดับ 1 ชุดตรวจ Flowflex ของบริษัท ACON Biotech สามารถตรวจจับโอมิครอนได้ไวที่สุด ตรวจพบโอมิครอนได้แม้เชื้อมีความเข้มข้นเพียง 270 PFU/ml (2.43 log10 PFU/ml) แต่เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่เหลือ ยกเว้นเดลตา พบว่าความไวในการตรวจด้อยกว่า โฟลว์เฟล็กซ์สามารถตรวจแกมมาได้ไวที่สุด และในการศึกษานี้ โฟลว์เฟล็กซ์ยังสามารถตรวจเดลตาได้ไวกว่ายี่ห้ออื่น ที่ความเข้มข้น 537 PFU/ml (2.73 log10 PFU/ml)

ผลการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ATK

บทความจาก ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา

นักไวรัสวิทยาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานวิจัยจาก Medrxiv.org

Analytical performance of eleven SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid tests for Delta variant

ข้อมูลงานวิจัยจาก FINDDX องค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ทำการวิจัย ATK ยี่ห้อชั้นนำ

ผลการวิจัย Flowflex

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการวิจัย Standard Q + Roche

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการวิจัย Abbott

รายละเอียดเพิ่มเติม


ได้ US FDA ที่มีมาตรฐาน สูงเข้มงวดที่สุดในโลก ยี่ห้ออื่นในไทยเช่น Roche, Standard Q, HIP และ อีกกว่า 50 ยี่ห้อ ยังไม่ได้การรับรองจาก US FDA Emergency Use Authorization ACONlab Flowflex Ag Letter of Authorizations (fda.gov)


ถูก ดี ATK